Adatkezelési Tájékoztató

 

A Munkaerotoborzo.hu Magyarország Zrt (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt az munkaerő-közvetítési tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Az Adatkezelő elérhetőségei: Munkaerotoborzo.hu Magyarország Zrt., 2040 Budaörs, Budapesti út 108., telefonszám: 06-1-211-2182, e-mail: garancsy kukac munkaerotoborzo.hu

 

1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

2. Az adatkezelés alapelvei

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

 

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

3. Az adatkezelés általános ismertetése

 

Az Adatkezelő munkaerő-közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság, amely a megbízó munkáltatók részére közvetíti a megbízók által megadott feltételeknek megfelelő álláskeresőket. E tevékenysége során az Adatkezelő kezeli az érintett álláskeresők azon személyes adatait, amelyek elsődlegesen az álláskereső által elküldött/feltöltött önéletrajzban kerültek megadásra, továbbá kezeli a jelentkezővel folytatott telefonbeszélgetést, és az ennek során esetlegesen megadott további személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő az álláskeresők személyes adataira az alábbi forrásokból tesz szert:

-       Az álláskeresőknek a www.profession.hu honlapra feltöltött, és az Adatkezelőnek továbbított (letöltött) önéletrajzai

-       Az Adatkezelő által feladott álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai/jelentkezései

-       Az Adatkezelő honlapján (www.munkaerotoborzo.hu) regisztráló, önéletrajzot felöltő álláskeresők jelentkezései

 

Az Adatkezelő a megbízói által betölteni kívánt állásokra való munkaerő keresés során az alábbiak szerint jár el:

-       Az Adatkezelő a megkapott önéletrajzokat megvizsgálja, és kiválasztja azokat, amelyek a betölteni kívánt állásra vonatkozó feltételeknek megfelelnek.

-       A kiválasztott álláskeresőkkel telefonon egyeztet, és szükség esetén kiegészíti a jelentkezésben foglalt adatokat.

-       A kiválasztott álláskeresők betölteni kívánt állás szempontjából lényeges adataiból összefoglalót (ún. szakmai bemutatkozót) készít, és azt továbbítja az álláshelyet betölteni kívánt megbízója számára. A szakmai bemutatkozó anonim, és nem tartalmazza az álláskereső személy elérhetőségi adatait, továbbá az Adatkezelő úgy állítja össze, hogy az álláskereső személye a többi adat alapján se lehessen azonosítható.

-       Ha a szakmai bemutatkozó alapján az Adatkezelő megbízója kiválasztja az álláskeresőt, az Adatkezelő közli a megbízóval az álláskereső nevét és elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím).         

 

A fentieken túl az Adatkezelőrögzítheti és kezelheti a munkaerő-közvetítésre megrendelést adó ügyfelével, ill. ügyfele nevében eljáró kapcsolattartóval folytatott telefonbeszélgetést.

 

4. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő kezeli az érintett álláskereső önéletrajzában közölt személyes adatokat, ideérve különösen: az érintett neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím), iskolai végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, nyelvismeret, korábbi munkahelyek, munkakörök, bérigény.

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli azokat az önéletrajzban feltüntetett személyes adatokat, amelyet az érintett önkéntesen közöl, így például az érintett fényképét, lakóhelyét, születési helyét, idejét, jelenlegi munkahelyére vonatkozó adatot.

 

Az Adatkezelő az érintett álláskeresővel folytatott telefonbeszélgetést rögzíti, és a hangfelvételt kezeli.

 

Az Adatkezelő a munkaerő-közvetítésre megrendelést adó ügyfelével (ügyfél kapcsolattartójával) folytatott telefonbeszélgetést hangfelvételen rögzíti és kezeli.

 

5. Az adatkezelés célja

 

Az önéletrajzban feltüntetett adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a munkaerő-közvetítést végezzen, azaz az álláskereső személyek és az állást betölteni kívánó munkáltatók kapcsolatát létrehozza, ennek során a betölteni kívánt állás feltételeinek megfelelő jelöltet találjon, és e tevékenysége során az álláskeresővel kapcsolatot tartson.

 

Az érintett álláskeresővel folytatott telefonbeszélgetés célja, hogy az Adatkezelő a munkaerő-közvetítés ellátáshoz szükséges adatokat egyeztesse, illetve szükség esetén további adatokat kérjen az érintettől.

A telefonbeszélgetést az Adatkezelő abból a célból rögzíti és kezeli, hogy az érintett nyilatkozatában megadott adatok, és a további adatkezeléshez adott hozzájárulása visszaidézhetők legyenek.

 

Az Adatkezelő az érintett álláskereső személyes adatait szükség esetén saját jogos érdekének érvényesítése érdekében is kezelheti. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintett személyes adatait azért kezeli, hogy bizonyítani tudja, hogy az álláskeresőt az Adatkezelő közvetítette ki a munkáltató részére, és díjigényét érvényesíteni tudja.

 

Az Adatkezelő a munkaerő-közvetítésre megrendelést adó ügyfelével (ügyfél kapcsolattartójával) folytatott telefonbeszélgetést saját jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelheti. Ebben az esetben az _Adatkezelő az ügyfél, ill. az ügyfél nevében kapcsolattartást ellátó személy hangfelvételét a munkaerő-közvetítésre irányuló szerződés teljesítésének bizonyítására és minőségbiztosítás céljából kezeli.   

 

6. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Ön adatainak kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul (2016/679 EU Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

Amennyiben az érintett álláskereső adatai (önéletrajza) a www.profession.hu weboldalon keresztül kerültek továbbításra az Adatkezelő részére, az érintett a weboldalon való regisztrálással egyidejűleg járul hozzá, hogy önéletrajza a weboldalra előfizető partnerek - így az Adatkezelő számára – hozzáférhetővé (letölthetővé) váljon.

 

Amennyiben az érintett álláskereső az Adatkezelő saját honlapján regisztrál és tölti fel önéletrajzát, abban az esetben az adatai kezeléséhez a regisztrációval, önéletrajz feltöltéssel egyidejűleg adja hozzájárulását.

 

Amennyiben az érintett álláskereső az Adatkezelő által megjelentett álláshirdetésre jelentkezik, akkor személyes adatai kezeléséhez az önéletrajza/jelentkezése elküldésével járul hozzá.

 

Az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés rögzítése és kezelése esetén az érintett álláskereső a telefonbeszélgetés kezdetén adja hozzájárulását az adatkezeléshez.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogos érdekének érvényesítésére érdekében kezeli, adatkezelése a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontján alapul. Az érintett álláskereső személyes adatai esetén az Adatkezelő jogos érdeke, hogy jogvita esetén bizonyítani tudja, hogy az álláskeresőt az Adatkezelő közvetítette ki a munkáltató részére, és díjigényét érvényesíteni tudja.

Az Adatkezelő részére megrendelést adó ügyfél esetén a hangfelvétel kezelése mögötti jogos érdek az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy bizonyítani tudja, hogy a megrendelő a szerződés teljesítése körében telefonos úton milyen utasításokat adott, milyen kéréseket és nyilatkozatokat fogalmazott meg, és az Adatkezelő milyen tájékoztatást adott, illetve az ügyfél milyen visszajelzést adott a szolgáltatással kapcsolatban.   

 

7. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a www.profession.hu weboldalról letöltött önéletrajz, egyéb dokumentum adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig (azaz a keresett álláshely betöltéséig, vagy a keresés befejezéséig), de legkésőbb a letöltéstől számított 90 napig kezeli.

A fenti határidőt követően – az érintett kérésére való törlésig, de legfeljebb 5 évig - az Adatkezelő az érintett személy önéletrajzában foglalt adatokat akkor kezelheti, ha az érintett kifejezetten kérte és hozzájárult, hogy az Adatkezelő további állásajánlatokkal keresse meg, ha önéletrajza a betöltendő állás feltételeinek megfelel.

 

Az Adatkezelő saját honlapján regisztráló, vagy az Adatkezelő saját hirdetésére jelentkező álláskeresők önéletrajzában/jelentkezésében foglalt személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig (azaz a keresett álláshely betöltéséig, vagy a keresés befejezéséig), de legfeljebb 1 évig kezeli. E határidőn túl – az érintett kérésére való törlésig, de legfeljebb 5 évig - az Adatkezelő az érintett személy önéletrajzában foglalt adatokat akkor kezelheti, ha az érintett kifejezetten kérte és hozzájárult, hogy az Adatkezelő további állásajánlatokkal keresse meg, ha önéletrajza a betöltendő állás feltételeinek megfelel.

 

Az érintett álláskeresővel rögzített telefonbeszélgetést az Adatkezelő 5 évig őrzi meg.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett álláskereső személyes adatait jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli, az adatot 5 évig kezeli, illetve ha az hosszabb, akkor a jogos érdekének érvényesítésére szolgáló eljárás befejezéséig.

 

Az Adatkezelő a munkaerő-közvetítésre megrendelést adó ügyféllel (ill. kapcsolattartójával) folyatott telefonbeszélgetés hangfelvételét a rögzítéstől számított 1 évig kezeli. Az Adatkezelő a hangfelvételt 1 éven túl is kezelheti, amennyiben az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke e határidőt követően fennáll, különösen, ha a felek között jogvita van folyamatban. Utóbbi esetben az Adatkezelő az hangfelvételt mindaddig kezeli, amíg az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke meg nem szűnik.

 

8. Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek) köre

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

 

Amennyiben a betölteni kívánt állás feltételeinek megfelel, az Adatkezelő a szakmai bemutatkozót megküldi az álláshelyet betölteni kívánó megbízójának. A szakmai bemutatkozó anyagából az álláskereső személye nem azonosítható. Az Adatkezelő akkor közli a megbízóval az álláskereső nevét és elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím), ha a szakmai bemutatkozó alapján az Adatkezelő megbízója kiválasztotta az álláskeresőt.

 

9. Az adatok biztonsága

 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít.  A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

-       a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-       a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-       az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

-       az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

-       az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

 

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a Munkaerotoborzo.hu Magyarország Zrt.-hez (2040 Budaörs, Budapesti út 108., telefonszám: 06-1-211-2182, e-mail: garancsy@munkaerotoborzo.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

 

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.